2021 Reeglid - Eesti (PDF)

2021 Rules - English (PDF)Lühikokkuvõte - Eesti (PDF)

Bullet points - English (PDF)Larbi Laskerelvade kasutusreeglid v1.3 - Eesti (PDF)

Larp Ranged Weapon rules v1.3 - English (PDF)